หลักสูตร
กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้จัดให้มีโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา ทำการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตามแหล่งชุมชนต่างๆ ที่มีอายุระหว่าง 8-14 ปี ด้วยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย เช่น ลูกเสือ
ชาวบ้าน สมาคม องค์การ พ่อค้า ประชาชน   รวมทั้งหน่วยราชการต่างๆ   ซึ่งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  คณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ภาคเอกชน  เป็นผู้ดำเนินการจัดหาทั้งสิ้นจนกระทั่งปี พ.ศ.2532  กรมตำรวจได้จัดหางบประมาณในบางส่วน  และได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมขึ้นเป็นรุ่นละ100,000 บาท  ในปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน  โดยให้จัดฝึกอบรมปีละ 10 รุ่น  และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  เป็นต้นมา  จนถึงปัจจุบันได้กราบทูลเชิญ  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ปีละ 1 รุ่น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีมีทัศนคติยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย
2.เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความสามัคคี รักหมู่คณะ
3.เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้เคารพกฎหมาย  มีระเบียบวินัย  และเคารพในสิทธิของผู้อื่น
4.เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้เห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะ
5.เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับวิชาที่เป็นประโยชน์
  
หลักสูตรและหัวข้อวิชา
1.การละลายพฤติกรรม
2.ระเบียบแถวและการทำความเคารพ
3.วิถีไทย
4.การจราจร
5.ประวัติธงชาติไทย
6.กิจกรรมกลางแจ้ง
7.การมีส่วนร่วมกับชุมชน /
8.เอกลักษณ์ของชาติไทย
9.การปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
10.การทดสอบสมรรถภาพ (ผจญภัย)
11.กฎหมายที่เยาวชนควรรู้
12.ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ
13.ภารกิจของตำรวจ
14.การส่งเสริมความเชื่อมั่นตนเอง  (การเล่นเกมส์, การแสดงเกมส์เงียบ, การแสดงรอบกองไฟ)
15.การฟังธรรม  และบำเพ็ญประโยชน์
16.วิชาอื่นๆ ที่เห็นสมควร
 
วิชาการฝึกอบรม
1.โดยคณะวิทยากรเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บรรยายและสาธิต
2.จัดแบ่งเยาวชนเป็น 8 หมู่สี ให้มีการแข่งขันการทำกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ
3.ใช้เพลงและเกมส์ในการฝึกอบรม โดยสอดแทรกหลักสูตรและวิชาที่เยาวชนควรรู้ ให้เยาวชนมีความสนุกสนานรื่นเริงและในขณะเดียวกันมีวิธีสอนแบบจูงใจให้เยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดีตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
4.ให้เยาวชนทุกคนได้มีโอกาสแสดงออก ซึ่งความสามารถที่เป็ประโยชน์ โดยมีการแสดงรอบกองไฟเกมส์เงียบ และเพลงประจำหมู่สี
  
 แนวการดำเนินงาน
1.การประชุมปรึกษารวบรวมข้อมูล
2.การประชุมแผนและเสนอโครงการ
3.สำรวจค่าใช้จ่าย
4.วางระเบียบระหว่างการฝึกอบรม
5.เตรียมอุปกรณ์ สถานที่ฝึกอบรม
6.การประสานงานตามโครงการ
7.ปฏิบัติตามโครงการและแผน
8.ประเมินผลการอบรม
9.สรุปและรายงานผลการอบรม
  
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วันติดต่อกัน
  
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1.คณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ มีผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นประธานประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ ประชาชน เป็นกรรมการร่วมกัน มีหน้าที่วางแผนในการจัดฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์  และร่วมดำเนินงานกับคณะกรรมการดำเนินงานเยาวชนสัมพันธ์  และคณะกรรมการ
2.คณะกรรมการดำเนินงานเยาวชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และประชาชนในชุมชนนั้น มีหน้าที่ดำเนินงานฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์แต่ละรุ่น / 3.คณะกรรมการติดตามผลเยาวชนสัมพันธ์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนในชุมชนนั้น มีหน้าที่ดูแลกิจกรรมรวมกลุ่มและควบคุมเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว รวมทั้งให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้แก่เยาวชนสัมพันธ์แต่ละรุ่น
  
 สถานที่ฝึกอบรม
1.ที่ตั้ง ควรอยู่ในจุดที่มีการคมนาคมสะดวกพอสมควร มีความเป็นสัดส่วน
2  ห้องอบรม ควรมีลักษณะเป็นห้องโถง มีเวทีสูงในระดับที่เด็กมองเห็นได้ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีขนาดกว้างพอที่จะสามารถจัดวางเก้าอี้ได้ตามจำนวนของเด็กที่เข้ารับการอบรมและมีเครื่องเสียงที่ฟังได้ชัดเจน
3. สนามกลางแจ้ง สามารถฝึกระเบียบแถว เคารพธงชาติ และการแสดงรอบกองไฟของเยาวชน ที่เข้ารับการฝึกอบรม มีเครื่องขยายเสียงแยกต่างหากคนละชุดกับในห้องอบรม และสามารถกระจายเสียงให้เด็กได้ยินทั่วถึง
 
คุณสมบัติของเยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.เป็นเยาวชนชาย-หญิง มีอายุระหว่าง 8-14 ปี
2.มีที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่ฝึกอบรม
3.ไม่จำกัดความรู้และฐานะ
  
การรับสมัครเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม
คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมกาดำเนินงาน  กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน และ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ เป็นฝ่ายรับสมัครร่วมกัน โดยเปิดรับสมัครเยาวชนตาม วัน เวลา สถานที่ ที่ได้ประกาศไว้ให้ทราบล่วงหน้า

จำนวนเยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละประมาณ 320 คน
งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม**  ประมาณ 300,000 บาท
 เป้าหมาย
จะต้องเป็นเด็กทั้งหมดรวม 320 คน ทุกคนจะได้รับประสบการณ์จากวิทยากร และได้รับวุฒิบัตรจากการฝึกเยาวชนสัมพันธ์  
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ทำให้เยาวชนมีทัศนคติยึดมั่นในระบอบ ประชาธิปไตย เคารพกฏหมาย มีศีลธรรม ยึดมั่นประเพณีอันดีงามของไทย มีระเบียบวินัย รักความยุติธรรม รู้จักเสียสละและรับผิดชอบต่อหมู่คณะ ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ อันเป็นการสร้างพลังแห่งความสามัคคีในท้องถิ่นนั้น  ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่นๆ
2.ทำให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ไม่ชักชวนกันไปมั่วสุมในทางที่ไม่ดี เป็นการพัฒนาทั้งทางด้านความคิดและความประพฤติ เพื่อเป็นพลเมืองดีในอนาคตต่อไป
3.เป็นการปูพื้นฐานในการลดปัญหาต่างๆ ซึ่งพบในชุมชนที่ได้เปิดการฝึกอบรม โดยยึดถือสาเหตุของปัญหาเป็นหลักในการแก้ปัญหา ด้วยวิธีการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ตามโครงการนี้
4.ลดช่องว่างและสร้างความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับบุคคลภายนอก รวมถึงประชาชนทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ ซึ่งจะเป็นผลในการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างกันและกันของบุคคลในสังคม  อันเกี่ยวเนื่องกับการแก้ภาพพจน์ของตำรวจในแง่มุมต่างๆ

หมวกเยาวชนสัมพันธ์
เยาวชนสัมพันธ์ จะได้รับหมวกจากประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม โดยต้องมีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 80% หมวกเยาวชนสัมพันธ์ มีลักษณะเป็นสีแดงเลือดหมู มีตราอาร์มหน้าหมวก ภายในอาร์มมีโล่ห์มีอักษรคำว่า "เยาวชนสัมพันธ์"