คณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์กองบัญชาการตำรวจนครบาล

พล.ต.ท.ภัคพงศ์  พงษ์เภตรา ผบช.น.

ประธานคณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์
***************************

รองประธานคณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์

พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย

พล.ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก

 

รอง ผบช.น.

รอง ผบช.น.

 

 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

พลตำรวจเอก ณรงค์ มหานนท์

พันตำรวจเอก ปราโมทย์ กุลนิติ

คุณหญิงชอุ่มศรี วีรานุวัตติ์

คุณหญิงอรุณี ปริวัติธรรม

นางจรรย์สมร วัธนเวคิน      

นางจุรี วงศ์วิเศษ

นางประดับ โกมุท

 

ที่ปรึกษา

พลตำรวจเอก พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ

พลตำรวจเอก ปานศิริ ประภาวัต

พลตำรวจเอก วิทยา ประยงค์พันธุ์

พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์

พลตำรวจโท วัจนนท์ ถิระวัฒน์

พลตำรวจโทวิทยา ประยงค์พันธ์

พลตำรวจตรีดิสสทัต ภูริปโชติ

พลตำรวจตรี คงภพ สกุนตะวิภาต

พลตำรวจตรี สุรศักดิ์ สุทธารมณ์

พลตำรวจตรี ภาดล ประภานนท์

พลตำรวจตรี ชยุต รัตนอุบล

ท่านผู้หญิง เพ็ญศรี วัชโรทัย

คุณหญิง แสงเดือน ณ นคร

คุณหญิงทิพยวรรณ ตันตกิตติ์

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน

นางวินิจ เปาอินทร์

นางยุวดี นิ่มสมบุญ

นาย กิตติพงษ์ เตรัตนชัย

 

องประธานคณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์

 พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย

พลตำรวจตรี จิรสันต์  แก้วแสงเอก

ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล

ดร.อรพรรณ สินประสงค์

นางอัมพร กุลนิติ

นางสาวสมบัติ ภูอภิรมย์

นางยุพเนตร วัธนเวคิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา ภิรมย์แก้ว

 

ฝ่ายฝึกอบรม

พลตำรวจโท วัจนนท์  ถิระวัฒน์  ประธาน

พลตำรวจตรี ภาดล ประภานนท์ รองประธาน

พันตำรวจเอก จิรกฤต จารุนภัทร์ รองประธาน

ดร.สุปรีชา หิรัญบูรณะ รองประธาน

พันตำรวจโท โอภาส หาญณรงค์

พันตำรวจโท ชวลิต เปมะกิติ

ร้อยตำรวจโท กิตติพัทธ์ สุวรรณศร

นายสุรศักดิ์ คล้ายวันเพ็ญ

นางภาสิณีย์   ทองแก้ว

 ดร.ทิพย์อาภรณ์  จงจตุรภัทร

มีหน้าที่ดังนี้ - รับผิดชอบดำเนินการตามแผนการฝึกอบรม และควบคุมการฝึกอบรม - กำหนดวิธีการต่าง ๆ ในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม

พลตำรวจตรี สุรศักดิ์ สุทธารมณ์ ประธาน

พันตำรวจเอก ประวิตร เลขะวณิช รองประธาน

ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม รองประธาน

นาง กรวรรณ ตันอติชาติ

นายพิเชษฎ กาญจนชูศักด

นางสาว ประดับศรี จงประเสริฐ

นางสาวนุสรา แสงไชยวุฒิกุล

ดร.พรทิพย์   วุฒิเวชบริบูรณ์

นายสุรัฐ จิระรัตน์วงศ์

นายเสกสรร ศรีสยาม

นาย รัธม์ศรุต  อภิรักษ์สัตยากุล

นาย บุญสิน  เกียรติศรีธารา

( ชมรมแม่บ้านตำรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล )

มีหน้าที่ดังนี้ -ในระหว่างการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ แต่ละรุ่น - จัดหากิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่เยาวชนสัมพันธ์ ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว - ส่งเสริมให้เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ ของหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ

 

ฝ่ายวิชาการ

พลตำรวจตรี คงภพ สกุนตะวิภาต ประธาน

พลตำรวจตรี ชยุต   รัตนอุบล รองประธาน

นาง ภัทรพร สันตธาดาพร รองประธาน

นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม

นาง ภารดี กัมปนานนท์

นางสาวนภาพร สภานนท์

นางสาวสุดารัตน์ ทาหนองค้า

นางสาวปกฉัตร เผือกสุวรรณ

นายยศพร อางกูล

นางสาวฐิติกานต์ อางกูล

มีหน้าที่ดังนี้ - กำหนดและพัฒนาวิชาการและหลักสูตรในการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสภาวะของสังคมในปัจจุบัน - จัดหาวิทยากรและประสานความเหมาะสมแต่ละวิชามาบรรยายในการฝึกอบรม

 

ฝ่ายหาทุน

ดร.อรพรรณ สินประสงค์ ประธาน

นางยุพเนตร วัธนเวคิน ประธานร่วม

นาย นิติภัทร ฐิระวัฒนะกุล   ประธานร่วม

นางประพินพร เหตระกูล

ดร.จุมพล ตรรกการพาณิชย

นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน

นางสาวพรพรรณ จิรนันท์สุโรจน์

นางอุไรวรรณ เกียรติศรีธารา

นางลาลีวรรณ กาญจนจารี

นางสาวจรินทิพย์ เกสรกุหลาบ

นางศิริพร สุสมาวัตนะกุล

นายสุธีภาคย์ กิติชาติพรพัฒน์

นาย ธนกร อัครมณีสกุล

นายวิโรจน์ เลิศชัยประเสริฐ

นายจิระ ฐานิสสะ

มีหน้าที่ดังนี้ - ร่วมกันรณรงค์จัดหาทุนทรัพย์ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมและกิจกรรม ติดตามผลของเยาวชนสัมพันธ์ - ร่วมกันจัดหารายได้ให้แก่กิจการเยาวชนสัมพันธ์

 

ฝ่ายการเงิน

ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล ประธาน

นางสาวผ่องเพ็ญ อาชาเทวัญ รองประธาน

นางศรีสุข ภู่ชัยวัฒนานนท์

นางกรวรรณ ตันอติชาติ

นางสาววาสนา สัตย์วินิจ

มีหน้าที่ดังนี้ - รับผิดชอบในการรับ - จ่ายเงินของศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ - ชี้แนะการจัดทำบัญชีสรุปรายรับ - รายจ่ายในการฝึกอบรมแต่ละรุ่น เพื่อแถลงในการประชุมสรุป ผลการฝึกอบรม - ติดตามมอบใบเสร็จรับเงินหรือใบอนุโมทนาบัตรให้กับผู้บริจาคเงินให้กับกิจการเยาวชนสัมพันธ์

 

ฝ่ายปฎิคม

นางพรรณราย อางกูล ประธาน

นางเยาวมาลย์ วัชระเรืองศรี รองประธาน

พลตรีหญิงกุมาริกา วีระมงคล รองประธาน

นางวินา นิติตะวัน

นางแสงโสม ตันตราธิวุฒิ

นางมลิวัลย์ ธีรธิติวงศ์

นางกอบกุล รักษาทรัพย์

มีหน้าที่ดังนี้ - ปฏิบัติการทั่วไป ในด้านการต้อนรับ และอำนวยการจัดสถานที่และอาหาร สำหรับกิจการของ ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวสมบัติ ภูอภิรมย์ ประธาน

ดร.วนิดา บดินทร์ภักดีกุล รองประธาน

นางสาว โสภา โสรัจจตานนท์ รองประธาน

พันตำรวจเอก ธานินทร  อินทพรต

พันตำรวจโท ณัชญ์พิจักษณ์ รุ่งสว่าง

ร้อยตำรวจโท สมเกียรติ คัมภิรานนท

นางสาวกนกพรรณ เหตระกูล

นางสาวสายสัมพันธ์ คงถาวร

มีหน้าที่ดังนี้ - จัดเตรียมเอกสารข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ - เผยแพร่โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ ต่องานเยาวชนสัมพันธ์ - ประสานงานติดต่อสื่อมวลชนเพื่อบันทึกภาพการฝึกอบรม หรือส่งภาพโครงการฝึกอบรม เยาวชนสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์เมื่อมีการฝึกอบรมแต่ละรุ่น

 

ฝ่ายประเมินติดตามผลและสารสนเทศ

พลตำรวจตรี ดิสสทัต ภูริปโชติ ประธาน

พันตำรวจโท โอภาส หาญณรงค์ รองประธาน

ร้อยตำรวจโท กิตติพัทธ์ สุวรรณศร

นางภาสิณีย์   ทองแก้ว

ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม

 ดร.ทิพย์อาภรณ์  จงจตุรภัทร

ดร.สุปรีชา หิรัญบูรณะ

มีหน้าที่ดังนี้ - ประเมินผลการดำนินงานของโครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ - ให้คำปรึกษาแนะนำชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ในการติดตามผลและดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง

 

เลขานุการ

พลตำรวจตรีกิตติพันธุ์  จุนทการ ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาล เลขานุการ

พันตำรวจเอก สุวิชชา  จินดาคำ รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้ช่วยเลขานุการ

พันตำรวจเอกเจนกมล  คำนวล รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้ช่วยเลขานุการ

พันตำรวจเอก จิรกฤต  จารุนภัทร์     ผู้กำกับการ กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ผู้ช่วยเลขานุการ

พันตำรวจโทชยเดช  ไคยฤทธ์ รองผู้กำกับการ กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ผู้ช่วยเลขานุการ

 

ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์

พันตำรวจโท ชยเดช ไคยฤทธ์ รองผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี หัวหน้าศูนย์เยาวชนสัมพันธ์

พันตำรวจโท โอภาส  หาญณรงค์ รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน รองหัวหน้าศูนย์เยาวชนสัมพันธ์

พันตำรวจตรี นพรัตน์ บุญถนอม สารวัตรกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์เยาวชนสัมพันธ์

ร้อยตำรวจเอก นิวัฒน์ อุดมทรัพย์ รองสารวัตร กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี เจ้าหน้าที่

ร้อยตำรวจเอก นเรศ สร้อยสนธิ์ รองสารวัตร กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี เจ้าหน้าที่

ดาบตำรวจ เฉลิมชัย พวงมณี ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี เจ้าหน้าที่

ดาบตำรวจสุรินทร์ เด่นอมร ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี เจ้าหน้าที่


มีหน้าที่ดังนี้ - ดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล - รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และประสานงานกับคณะกรรมการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้คณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์