ประวัติโครงการมเยาวชนสัมพันธ์

      โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เริ่มขึ้นในสมัย พล.ต.ท.ณรงค์ มหานนท์เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  โดยเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน 2519  ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเยาวชนเกิดขึ้นมากมาย เช่นปัญหานักเรียนก่อการวิวาทยกพวกตีกันและปัญหายาเสพติด  เป็นต้นทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และต่อมา ร.ต.อ.เฉลิม เรืองประวัติ รองสารวัตรแผนกประชาสัมพันธ์ กองบังคับการอำนวยการ  กองบัญชาการตำรวจนครบาล นำเสนอโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ขึ้น และได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจบรรยายวิชาอันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและเยาวชนในด้าน สร้างทัศนคติให้เยาวชนเกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขณะเดียวกัน เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีของตำรวจให้แก่เยาวชด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล เริ่มทำการฝึกอบรมครั้งแรกใน วันที่ 10 มิถุนายน 2519  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอแวนต์ เป็นรุ่นที่ 1หลักสูตรของโครงการเยาวชนสัมพันธ์ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเหมาะสมกับการแก้ปัญหาของเยาวชนโดยด.ต. ธวัช ขอเพิ่มกลาง ( หัวหน้าวิทยากร พ.ศ.2530 - พ.ศ.2552 ) ต่อมา ได้มีปัญหาเยาวชนเกิดขึ้นในบริเวณวัดไผ่ตัน  ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล  โดย พล.ต.ท.วิเชียร  แสงแก้ว  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง  ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ได้มอบหมายให้กองบังคับการตำรวจนครบาลเหนือ  ร่วมกับแผนประชาสัมพันธ์   กองบังคับการอำนวยการ โดยมี พล.ต.ต.เสน่ห์ สิทธิพันธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้ควบคุมดำเนินการ และได้วางโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ขึ้นซึ่งได้ปรับปรุงวิชาการและจัดหลักสูตรการอบรมให้เหมาะสม  และเปิดฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 ขึ้น ณ โรงเรียนวัดไผ่ตัน  โดยมีนางจุรี วงศ์วิเศษ  นายกสมาคมสตรีไทย  และประธานลูกเสือชาวบ้านเขตพญาไท (รุ่นที่ 2 ค่ายสมาคมสตรีไทย) เป็นประธานการดำเนินงาน  โดยได้รับการสนับสนุนจากนางเยี่ยมศรี  บุลสุข  ประธานลูกเสือชาวบ้านเขตพญาไท(รุ่นที่ 3 ค่ายสมาคมสตรีไทย)  ลูกเสือชาวบ้านเขตอื่นๆ ลูกเสือแห่งชาติและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ซึ่งได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 50,000บาท  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและมีผู้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ  และครูโรงเรียนวัดไผ่ตันร่วมกันจัดการฝึกอบรม จึงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย      

ในปี พ.ศ. 2523  หลังจากการดำเนินการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ได้  30 รุ่น  เป็นจำนวนเยาวชนสัมพันธ์ 9,550 คน นายประสิทธิ์ การุณยวนิช ผู้ซึ่งให้ความสนใจและให้การสนับสนุนกิจการเยาวชนสัมพันธ์มาตั้งแต่เริ่มแรก ได้เสนอแนะให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจการเยาวชนสัมพันธ์  กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยแสดงความจำนงมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนแรกเริ่มในการก่อตั้ง คณะผู้เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่ร่วมดำเนินกิจการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล  มาตั้งแต่ต้น ซึ่งมี พล.ต.ท.เสน่ห์ สิทธิพันธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล  และนางสุกัญญา อางกูล เป็นผู้นำในการตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล โดย พล.ต.ต.สถาพร วิมุตตานนท์  เป็นผู้ดำเนินการยื่นเรื่องราวขออนุญาตต่อกระทรวงมหาดไทยตามใบอนุญาตเลขที่ 1471 ออกให้ ณ วันที่  24  ธันวาคม  2533 มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์ตำรวจนครบาล มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมกิจการเยาวชนสัมพันธ์ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล   ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในทุกๆ ด้าน และยังจะให้สวัสดิการอื่นได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนสัมพันธ์ การสงเคราะห์เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์การให้สวัสดิการแก่วิทยากรและผู้ปฏิบัติงานเยาวชนสัมพันธ์  ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ด้วย )และในปี พ.ศ. 2555 โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล    ได้รับรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ (สาขาพัฒนาสังคม)

             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ พระราชทานรางวัลเกียรติคุณโครงการดีเด่นของชาติ แก่คุณสุกัญญา  อางกูล   รองประธานคณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์  กองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทน “โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล   โครงการดีเด่นของชาติ  สาขาพัฒนาสังคม  ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕”  ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา   เมื่อวันอังคารที่ ๑๑  กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.   


       ปัจจุบันกองบัญชาการตำรวจนครบาล  ได้ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชนตามโครงการเยาวชนสัมพันธ์   ซึ่งมีคณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์, คณะกรรมการฝึกอบรม, คณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรม  อันประกอบไปด้วยประชาชนและข้าราชการตำรวจ  โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจของสถานีตำรวจนครบาลที่ทำการฝึกอบรม  มีคณะวิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยต่างๆ ใน สังกัด  กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล  และอาสาสมัครจากหน่วยงานอื่นร่วมปฏิบัติงานในการฝึกอบรม  ปัจจุบันกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ปีละถึง 10 รุ่น จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรมรุ่นละ 320 คน เป็นอย่างสูง  จากปี พ.ศ.2519 - 2559  รวมระยะเวลา 40 ปี  กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้อบรมเยาวชนไปแล้วจำนวน 348 รุ่น  มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วทั้งสิ้น 121,666คน