ขอเชิญศิษย์เก่าเยาวชนสัมพันธ์ ทุกรุ่นลงทะเบียนศิษย์เก่า online เพื่อปรับข้อมูล ( 43 ปี ) , ขอเชิญวิทยากรพี่เลี้ยงทุกรุ่นลงทะเบียนonline เพื่อเก็บเป็นข้อมูลของศูนย์เยาวชนสัมพันธ์

 

โครงการเยาวชนสัมพันธ์

กองบัญชาการตำรวจนครบาล  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่อันมีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญ  ในการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต โดยเชื่อว่าหากได้รับการหล่อหลอมพฤติกรรม และปลูกฝังทัศนคติที่ดีเมื่อเติบโตขึ้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพอันจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ขึ้น ตั้งแต่พุทธศักราช 2519 จนถึงปัจจุบันโดยทำการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 8 – 14 ปี ฝึกอบรมรุ่นละ4 วัน

ประโยชน์ที่จะได้รับในการฝึกอบรม
1. ทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมและยังเพิ่มพูนความรู้นอกตำราเรียนเรื่องการจดจำตำหนิรูปพรรณคนร้าย การแจ้งข่าวการป้องกันอาชญากรรมสำหรับเด็ก การต่อสู้ป้องกันตัวเบื้องต้น การป้องกันยาเสพติดให้โทษ การจราจร ภัยจากอินเทอร์เน็ต การปฐมพยาบาลและการดับเพลิง อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเด็กและเยาวชนเองและรวมถึงสังคมรอบข้างด้วย นอกจากนี้ยังส่งผลในเรื่องการพัฒนาทั้งด้านความคิดและความประพฤติเพื่อเป็นพลเมืองดีที่จะได้มีโอกาสทดแทนคุณแผ่นดินในอนาคต
2. ทำให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย การรักชาติศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เคารพกฎหมาย มีความกตัญญู มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย รักความยุติธรรม ยึดมั่นประเพณีอันดีงามของไทย รู้จักเสียสละและมีความรับผิดชอบ ถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น
3. เป็นการปูพื้นฐานในการลดปัญหาต่าง ๆ ซึ่งพบในชุมชนที่ได้เปิดการฝึกอบรมโดยยึดถือสาเหตุของปัญหาเป็นหลักในการแก้ปัญหา
4. ลดช่องว่างและสร้างความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้เกี่ยวข้องตามโครงการนี้และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นผลในการสร้างความสามัคคีและความเข้าใจที่ดีระหว่างกันและกันของบุคคล ในสังคม อันจะส่งผลต่อการแก้ภาพพจน์ของตำรวจในแง่มุมต่าง ๆ
5.เด็กและเยาวชนทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอันเป็นการเติมเต็มศักยภาพและเพื่อให้เขาเหล่านั้นเติบโตมาเป็นพลเมืองดีของสังคม จึงนับว่าโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์เป็นโครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง

 

 

 

หลักสูตรโครงการเยาวชนสัมพันธ์ พ.ศ.2562

 

 

ลงทะเบียนเยาวชนสัมพันธ์

เนื่องด้วยโครงการเยาวชนสัมพันธ์ดำเนินการฝึกอบรมมา 40 กว่าปี ช้อมูลสมาชิกศิษย์เก่าเดิมย่อมเปลี่ยนแปลงและต้องมีการปรับและจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ขอความร่วมมือชาวเยาวชนสัมพันธ์ตั้งแต่รุ่น 1 - 366 ลงทะเบียนศิษย์เก่าครับ ( เพื่อแจ้งข่าวกิจกรรมของศิษย์เก่าเยาวชนสัมพันธ์,สร้างเครือข่ายเยาวชนสัมพันธ์ รวมถึงเตรีมการจัดงานคืนสู่เหย้า ) ช่วยส่งต่อรุ่นต่างๆที่รู้จักด้วยนะครับ

https://docs.google.com/forms/d/1Fmatou2Si-NwgcNKQrnCgKiLPcjg1BG58FpcwduSyZo/edit

 

ลงทะเบียนวิทยากรพี่เลี้ยง

ขอเชิญวิทยากร,ครูฝึก,พี่เลี้ยง ตังแต่อดีตถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2519 - พ.ศ.2561

ลงทะเบียนเพื่อที่จะแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆรวมถึงการพบปะสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ

เและเตรียมกิจกรรมคืนสู่เหย้าของครอบครัวเยาวชนสัมพันธ์ด้วยครับ

https://docs.google.com/forms/d/1UqT7ZYv3wvegZhDRniBYfpZwwBlFqTfQLW3V9H3l4BI/viewform?edit_requested=true

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล 

ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาลล 323 ถศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 02 280 5178

yaowachonsamphan@gmail.c   

hitwebcounter web counter